Biologie

V chladicích okruzích jsou ideální podmínky pro vznik a rozvoj biologie, tedy mikrobiologického oživení, a to zejména v otevřených systémech, kde se vyskytuje dostatek světla, živin, příznivá teplota i pH. Pokud nejsou přijata opatření k omezení rozvoje biologie, může dojít až ke vzniku biofilmu na povrchu systému. V počáteční fázi tvorby biofilmu je možno jej poměrně snadno odstranit, se zvyšující se hustotou nánosu však dojde ke vzniku pevných vazeb v biologickém šlemu a dochází i k zachycování dalších částic (organických i anorganických) z proudící vody, až se vytvoří kompaktní vrstva na stěnách systému, která může způsobovat následující problémy.

biologie.jpg

A/ Snížení převodu tepla zmenšení výkonu zařízení

Biologický šlem je vynikající izolátor přestupu tepla, jeho účinek lze srovnávat s nánosem vodního kamene. Může zhoršit i hydrauliku systému a tím dále zhoršit účinnost chlazení.

B/ Místní korozi způsobenou mikroorganismy

Biofilmy způsobují změny v koncentracích kyslíku a pH mezi vrstvou biologie a kovovým povrchem, některé mikroorganismy používají kyslík a vodík ve svých metabolických procesech, čímž vším dochází ke vzniku katod a anod. Prostor pod nánosem biologie se stává anodou, kde dochází ke koroznímu napadení povrchu. Kromě toho některé bakterie působí přímo korozívně na železné povrchy svými metabolity (sirné, železité bakterie).

C/ Vznik vegetací Legionelly a jiných patologických organismů

Biofilmy vytváří ideální prostředí pro rozvoj a růst legionel. V tomto společenstvu dochází k růstu virulence (schopnosti vyvolat onemocnění) a rezistence k vysoké teplotě i k velmi razantní chemické dezinfekci. Z biofilmu se legionely za vhodných podmínek uvolňují do volné vody. Hlavním rizikem je možnost šíření onemocnění z aerosolu okruhové vody otevřeného chladicího okruhu do okolního prostředí. Tento aerosol může být vdechován osobami, které se nacházejí v dosahu jeho spadu. Nákaza osob je tím pravděpodobnější, čím je chladicí věž umístěna blíže k osobám.

Smyslem kontroly nadměrného rozvoje biologie je tedy zejména omezení tvorby biofilmu. Regulace celkové mikrobiologické populace se provádí kontinuálním anebo diskontinuálním (šokovým) dávkováním biocidů s různými účinnými látkami, aby se zamezilo vzniku rezistentního kmene. K odstranění biofilmu se musejí používat i biodispergátory, které umožňují účinnost biocidu na organismy chráněné bílkovinným obalem – šlemem.

Aby se minimalizovalo negativní působení biofilmu a bujení legionely v otevřených chladicích systémech a s tím spojeného rizika vzniku legionářské nemoci, je doporučena řada opatření, jak je dále uvedeno. 

Protože je tato problematika velmi složitá, je vhodné obrátit se na specializovanou firmu, která na základě analýz doporučí optimální ošetření systému. K dispozici jsou řady přípravků různých výrobců, je potřeba najít správnou kombinaci s ohledem na materiály, doplňkovou vodu a na ostatní podmínky v systému. Nedílnou součástí dodávky chemických přípravků by měl být i automatický systém pro dávkování přípravků a odluhování vody a pravidelný dohled nad kvalitou prováděného ošetření.

V parovodních kotelnách je vznik biologického života vyloučen. V  teplovodních otopných systémech panují podobné podmínky jako uzavřených v chladicích okruzích (příznivá teplota, dostatek živin) a může zde též dojít k rozvoji  biologického života. Dokonce bylo zaznamenáno proděravění plastového rozvodu tepla vlivem vymytí plniva z plastu a napadení biologií.

Kontaktujte nás