Chemická úprava

Chemicky čistá voda o 100 % koncentraci H2O se v přírodě nevyskytuje, každá voda je směsí rozpuštěných minerálů, organických příměsí, plynů a jiných látek. Množství těchto látek je závislé na původu vody – podzemní voda v sobě při průchodu zeminou rozpouští různé látky, proto je jejich obsah zpravidla vyšší než u vody povrchové, kde je zastoupen vyšší podíl dešťové vody s minimálním obsahem rozpuštěných látek. 

chemicka-uprava.jpg

Vlivem příměsí přítomných ve vodách zjišťujeme chemickým rozborem, že prakticky každý zdroj vody má jinou kvalitu. Nejobvyklejšími parametry, které se ve vodě běžně stanovují, jsou pH, tvrdost vody a koncentrace rozpuštěných a veškerých látek, které se pak dále stanovují jako kationy (vápník, hořčík, mangan, železo, sodík, draslík, zinek, hliník, olovo) nebo jako anionty (chloridy, sírany, fosforečnany, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, uhličitany). O obsahu organických látek svědčí hodnoty CHSK (chemická spotřeba kyslíku), TOC (celkový organický uhlík) a BSK (biochemická spotřeba kyslíku) a další skupinová stanovení. V některých případech je důležitý obsah rozpuštěných plynů (kyslík, oxid uhličitý). Nedílnou součástí popisu kvality vody je i mikrobiologický rozbor. Na základě důkladně provedeného rozboru vody se lze vyjádřit k její kvalitě a vhodnosti použití pro daný účel.

Požadavky na kvalitu pitné a teplé vody pro zásobování obyvatelstva a zaměstnanců jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. zák. Kvalita zdrojů pro koupaliště, bazény a požadavky na jejich kontrolu jsou dány vyhláškou 135/3004 sb.zák. Požadavky na kvalitu přípustného znečištění povrchových a odpadních vod jsou v ČR stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. zák. 

Požadavky na kvalitu technologických vod nejsou v České republice legislativně stanoveny, jsou pouze k dispozici státní normy a požadavky výrobců zařízení, které nemají obecnou právní závaznost. V některých oborech činnosti není k dispozici žádné platné nařízení a provozovatel se musí řídit svou zkušeností a intuicí, anebo vycházet z doporučení vhodných organizací. Při pochybnostech je někdy potřeba odborné expertizy např. Státního zdravotního ústavu. Proto je důležité při projektování a provozování chemické úpravny vod si zvolit vhodnou firmu s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby byla zajištěna voda a pára požadované kvality a případné problémy byly odstraněny dříve, než dojde k vážné poruše či dokonce odstávce zařízení.

 

Složení vod se ovlivňuje různými technologiemi:

1. úprava vod – vody relativně čisté se upravují tak, aby byly použitelné pro zamýšlený účel (výroba pitné vody, úprava vody pro domácnosti, úprava vody pro teplovodní kotelny, chlazení či úprava vody pro výrobu páry).

2. čištění vod – kvalita znečištěných vod se různými procesy zlepšuje tak, by bylo možno vody pak v souladu s kladenými požadavky vypustit do kanalizace nebo do povrchové vody. Některé technologie se používají jak pro úpravárenské, tak pro čisticí procesy (například se desinfikují pitné nebo chladicí vody – zde se jedná o úpravárenskou technologii, při desinfekci kontaminovaných odpadních vod se hovoří o čištění).

 

Některé úpravárenské metody není možno použít pro přípravu pitné vody, neboť jejich produkt by byl nevhodný ze zdravotních důvodů k pití – například demineralizace nebo deionizace pro naprostou absenci minerálií. Naopak některé technologie se používají pouze pro čištění, například biologické čištění odpadních vod.

Hlavní činností naší firmy je chemická úprava vod v průmyslu, která brání korozi zařízení, usazování minerálních látek a růstu biologie na straně vody i při výrobě páry.

Správná chemická úprava vody zvyšuje životnost zařízení. Chemická úprava vody předchází u parovodních, teplovodních a chladicích systémů nadměrné spotřebě vody a energie, snižuje riziko poruchy a s tím spojené nenadálé odstávky a má přímý vliv na zlepšení ekonomiky provozu.

Nejběžněji používaná chemická úprava vody se provádí přímým dávkováním chemikálie do vody anebo průchodem vody přes specifické materiály.

Přímým dávkováním se nejčastěji upravuje reakce vody (pH), anebo se přidávají chemikálie (chemické látky nebo směsi) za účelem potlačení nežádoucích jevů.

V případě technologických vod se přidávají biocidy a biodispergátory k zamezení nadměrného rozvoje biologického oživení a přípravky k potlačení tvorby minerálních nánosů (vodní a kotelní kámen) a k minimalizaci korozních jevů na straně vody a páry.

Průchodem vody přes specifické materiály se většinou odstraňují nežádoucí složky. Podle druhu hmoty se jedná nejčastěji o změkčení, dekarbonizaci, demineralizaci, odželezení nebo odmanganování. 

Kontaktujte nás